ima 4

宇宙

宇宙

我认为宇宙中有很多未知的事物。

每次仰望天空,眺望月亮,都会想宇宙会是个什么样的地方呢。

特别是望月的时候,想着月亮上会不会有什么能动的东西呢,不知不觉就放大去看了。外星人吗、有火星人吗、还是什麽都没有呢。

因为地球人很多嘛。

说不定月亮上也可能有某种生物,光这样想就兴奋起来了。

会说什么样的语言呢,倒不如说会有语言吗之类的。

外观看起来是什么样的呢。

说到外星人就是那样的」之类,会是我们想象中的那种近未来的感觉吗?

未知的事物总会带来无限的想象,没有正确答案,所以想了很多种可能。

外星人和地球人会怎样呢,希望能悄悄地过来玩。

啊,这么说来,之前在飞机上看海的时候,在水面上有什么白色的东西以不可思议的速度直直游走了。

那会是什么东西呢。

不是鸟,也不是船,在水面上爆速行进的白色物体是什么

很不可思议,让我惊呆了好一会儿。

如果那也是宇宙飞船的话就有意思了呢。

虽然不是很懂!但正因为不懂才会有很多有趣的事情。虽说恐惧来源于未知,不过也一定会有很多开心的事情!所以想朝着令人兴奋的方向活在当下!

<img data-src="
Warning: curl_setopt_array(): Unable to create temporary file. in C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php on line 59
GuzzleHttp\Exception\RequestException: cURL error 0: The connection unexpectedly failed without providing an error. The request would have been retried, but attempting to rewind the request body failed. Exception: RuntimeException: Stream is not seekable in C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\psr7\src\Stream.php:204
Stack trace:
#0 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\psr7\src\Stream.php(193): GuzzleHttp\Psr7\Stream->seek(0)
#1 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php(517): GuzzleHttp\Psr7\Stream->rewind()
#2 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php(152): GuzzleHttp\Handler\CurlFactory::retryFailedRewind(Object(GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler), Object(GuzzleHttp\Handler\EasyHandle), Array)
#3 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php(105): GuzzleHttp\Handler\CurlFactory::finishError(Object(GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler), Object(GuzzleHttp\Handler\EasyHandle), Object(GuzzleHttp\Handler\CurlFactory))
#4 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlMultiHandler.php(201): GuzzleHttp\Handler\CurlFactory::finish(Object(GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler), Object(GuzzleHttp\Handler\EasyHandle), Object(GuzzleHttp\Handler\CurlFactory))
#5 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlMultiHandler.php(130): GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler->processMessages()
#6 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlMultiHandler.php(145): GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler->tick()
#7 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(248): GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler->execute(true)
#8 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(224): GuzzleHttp\Promise\Promise->invokeWaitFn()
#9 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(269): GuzzleHttp\Promise\Promise->waitIfPending()
#10 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(226): GuzzleHttp\Promise\Promise->invokeWaitList()
#11 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(62): GuzzleHttp\Promise\Promise->waitIfPending()
#12 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Coroutine.php(67): GuzzleHttp\Promise\Promise->wait()
#13 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(248): GuzzleHttp\Promise\Coroutine->GuzzleHttp\Promise\{closure}(true)
#14 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(224): GuzzleHttp\Promise\Promise->invokeWaitFn()
#15 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(62): GuzzleHttp\Promise\Promise->waitIfPending()
#16 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Coroutine.php(103): GuzzleHttp\Promise\Promise->wait(true)
#17 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\command\src\ServiceClient.php(77): GuzzleHttp\Promise\Coroutine->wait()
#18 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\command\src\ServiceClient.php(153): GuzzleHttp\Command\ServiceClient->execute(Object(GuzzleHttp\Command\Command))
#19 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\src\Client.php(269): GuzzleHttp\Command\ServiceClient->__call(‘PutObject’, Array)
#20 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\src\Client.php(321): Qcloud\Cos\Client->__call(‘putObject’, Array)
#21 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\getcos.php(36): Qcloud\Cos\Client->upload(‘chonwuleyuan-12…’, ‘328df67fb509513…’, Object(GuzzleHttp\Psr7\Stream))
#22 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\getcos.php(10): upload(‘http://i0.hdslb…’, ‘328df67fb509513…’)
#23 {main} (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) in C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php:201
Stack trace:
#0 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php(524): GuzzleHttp\Handler\CurlFactory::createRejection(Object(GuzzleHttp\Handler\EasyHandle), Array)
#1 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php(152): GuzzleHttp\Handler\CurlFactory::retryFailedRewind(Object(GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler), Object(GuzzleHttp\Handler\EasyHandle), Array)
#2 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php(105): GuzzleHttp\Handler\CurlFactory::finishError(Object(GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler), Object(GuzzleHttp\Handler\EasyHandle), Object(GuzzleHttp\Handler\CurlFactory))
#3 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlMultiHandler.php(201): GuzzleHttp\Handler\CurlFactory::finish(Object(GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler), Object(GuzzleHttp\Handler\EasyHandle), Object(GuzzleHttp\Handler\CurlFactory))
#4 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlMultiHandler.php(130): GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler->processMessages()
#5 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlMultiHandler.php(145): GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler->tick()
#6 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(248): GuzzleHttp\Handler\CurlMultiHandler->execute(true)
#7 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(224): GuzzleHttp\Promise\Promise->invokeWaitFn()
#8 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(269): GuzzleHttp\Promise\Promise->waitIfPending()
#9 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(226): GuzzleHttp\Promise\Promise->invokeWaitList()
#10 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(62): GuzzleHttp\Promise\Promise->waitIfPending()
#11 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Coroutine.php(67): GuzzleHttp\Promise\Promise->wait()
#12 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(248): GuzzleHttp\Promise\Coroutine->GuzzleHttp\Promise\{closure}(true)
#13 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(224): GuzzleHttp\Promise\Promise->invokeWaitFn()
#14 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Promise.php(62): GuzzleHttp\Promise\Promise->waitIfPending()
#15 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\promises\src\Coroutine.php(103): GuzzleHttp\Promise\Promise->wait(true)
#16 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\command\src\ServiceClient.php(77): GuzzleHttp\Promise\Coroutine->wait()
#17 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\vendor\guzzlehttp\command\src\ServiceClient.php(153): GuzzleHttp\Command\ServiceClient->execute(Object(GuzzleHttp\Command\Command))
#18 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\src\Client.php(269): GuzzleHttp\Command\ServiceClient->__call(‘PutObject’, Array)
#19 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\src\Client.php(321): Qcloud\Cos\Client->__call(‘putObject’, Array)
#20 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\getcos.php(36): Qcloud\Cos\Client->upload(‘chonwuleyuan-12…’, ‘328df67fb509513…’, Object(GuzzleHttp\Psr7\Stream))
#21 C:\wwwroot\upimg.chonwuleyuan.com\getcos.php(10): upload(‘http://i0.hdslb…’, ‘328df67fb509513…’)
#22 {main}” width=”292″ height=”219″>


うらない

占卜

我在看电视节目「うらない」的时候,总是12位或11位。天秤座(虽然在「しいたけ占い」里是天蝎座)。

12位的话,会告诉我类似幸运道具的东西,有这样的安慰奖,但11位卻沒有要是第12就好了!←变成了这个样子。

但这样的占卜一般只会在早晨的一瞬间想起来,之后就忘了。

虽然想试着用幸运色,不过刚要准备就会忘了是什么颜色。

忘了也没什么关系就是了。

早上的情绪也不会被占卜影响。

不过电视节目在占卜的时候还是会无意识地去看。

明明看完就忘了的啊。

但如果发生了很坏的事,啊—占卜结果是11位啊—今天没办法啊—别在意别在意!←就会变成这个样子(笑)。

我可是会按照适合自己的情况解释占卜结果的哦!

为了自己的好心情!大家一定都是这样的吧。

说真的,占卜也好塔罗牌也好,即使结果被说得很阴暗,

我也只会相信好的那一面。因为不想相信(笑)。

一边想着真的假的!一边小小地期待一下,或许还是很喜欢这种感觉的。

嘛,为了不变成阴暗的方向我还是有一些意识的!

现在朝着好方向前进!阴暗拜拜啦!

马上就这样转换过来了。

明明自行转换了,还是喜欢占卜。

怎么回事呢。嘿嘿 (ω

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
猫狗饲养员的头像-宠物乐园

昵称

取消
昵称表情代码图片